Archive for the ‘ٌWhat is AnimalScience ?’ Category

Articles

What is AnimalScience ?

In ٌWhat is AnimalScience ? on February 22, 2007 by Sasan SaliMi

 

animal-science.gif

علوم دامی، شاخه‌ای از علوم زیستی بشمار می‌آیند که با ژنتیک و اصلاح نژاد دام و تغذیه دام سر و کار دارند. رشته علوم دامی که در گذشته دامپروری خوانده می شد از شاخه های مهندسی کشاورزی محسوب می شود و درباره پرورش دام و طیور اطلاعات کاملی به دست می دهد.
مهندسی علوم دامی رشته ای جزو زيرشاخه های مجموعه ی کشاورزی است. می توان گفت که يکی ازمتنوع ترين رشته های دانشگاهی ازنظرموضوعاتی است که در دوران کارشناسی تحصيل می شود. دانشجو درطول دوران تحصيل می تواندعلايق وتوانمنديهای خود را درباره فيزيولوژي، تغذيه، ژنتيک واصلاح دام بيازمايد. دانش آموزانی که درزمينه رياضی و رايانه مستعدند می توانند دراين رشته پيشرفت کنند. چالش های فراروی کشور برای آماده کردن شرايط جهت پيوستن به بازارهای جهانی ، کشاورزی پايدار، رعايت استانداردهای بهداشتی درتوليد محصولات دامي، افزايش بهره وری واحدهای دامپروری سنتی و بکارگيری علوم و فنآوريهای جديد نياز به دانشجويان فعال وعلاقمند دراين رشته دارد.
يکی از مشاغلی که مهندسين علوم دامی درآن مشغول بکار ميشوند مراکز اصلاح نژاد مختلفی است که در کشور وجود دارند. در اين ايستگاهها داده های توليدی دام مثل سرعت افزايش وزن بدن يا ميزان توليد شير از تعدادزيادي حيوان جمع آوری شده و کارشناسان مربوطه بهترين دامها را جهت انتخاب بعنوان توليد کننده های نسل بعد گزينش ميکنند

Advertisements