Archive for the ‘Ostrich’ Category

Articles

شترمرغ

In Ostrich on March 8, 2007 by Sasan SaliMi

 

 

1162899688_2227386-copy.jpg

شترمرغ ها از بسياری جهات گونه ای منحصر به فرد بشمار می آيند و همين امر باعث گرديده تا در سالهای اخير توجهات زيادی معطوف آن گردد. به طور مثال تخم آن در مقايسه با تخم ساير پرندگان بزرگترين تخم بوده و می تواند وزنی معادل 2-1 کيلوگرم داشته باشد اما در مقايسه با جثه پرنده، شترمرغ دارای کوچکترين تخم در ميان پرندگان می باشد. شترمرغ بزرگترين پرنده زنده روی زمين می باشد که می تواند به بلندايی در حدود 5/2 متر و وزنی معادل 150 کيلوگرم دست يابد. اين پرنده بومی آفريقا بوده و از اين کشور به ساير نقاط جهان راه پيدا کرده است,شترمرغهای اهلی شده در 14-12 ماهگی به بلوغ جسمی و در 3-2 سالگی به بلوغ جنسی می رسند و در اين ميان سن بلوغ جنسی ماده 6 ماه زودتر از جنس نر خواهد بود.در اين هنگام بلندای بدن در نرها به حدود 9-6 فوت و در ماده ها به طول 5/6-5/5 فوت خواهد رسيد ضمن اينکه شترمرغهای نر بالغ بطور عمده دارای پرهای سياه رنگ سطح بدن و پرهای سفيد رنگ در ناحيه زير پرها و دم می باشد در حاليکه شترمرغ ماده قهوه ای يا خاکستری روشن بوده و در زير ناحيه پر و دم دارای پرهايی به رنگ خاکستری روشن تا سفيد می باشند.جوجه های شترمرغ در هر ماه حدود 10 اينچ رشد می کنند و در 12 ماهگی به قدی معادل 2 متر و وزنی در حدود 110-90 کيلو دست پيدا می کنند. در حاليکه جوجه های جوان دارای رگه هايی به رنگ قهوه ای، زرد و نارنجی و کرم هستند نيمچه های جوان شباهت بسياری به شترمرغ های ماده دارند.وجود پاهای بلند و گردنی افراشته باعث گرديده تا اين پرنده دارای چشمانی درشت و استثنائی باشد که در جلوی سر بطور مجزا از هم قرار گرفته اند. ضمناً گوشهای اين پرنده نيز در قسمت عقب سر واقع شده است. ناتوانی اين پرنده در پرواز باعث می شود که شترمرغ بيشتر وقتش را به راه رفتن در محيط زندگی اش پرداخته و حتی در هنگام ترسيدن با سرعتی معادل 70-60 کيلومتر شروع به دويدن نمايد و برای اينکار سهم بالايی از انرژی مورد نيازش را در تاندونهای خود ذخيره سازی می کند. از لحاظ آناتومی پا، اين پرنده در مقايسه با ساير طيور منحصر به فرد بوده و تنها پرنده ای در جهان است که دارای دو انگشت از چهار انگشت اصلی می باشد که آنها را انگشتهای سوم و چهارم می نامند و اين مشخصه باعث تمايز شترمرغ ها از ساير سينه پهنان که سه انگشت دارند (به استثنای کيوی که 4 انگشت دارد )می شود . بالهای شترمرغ چندان توسعه يافته نبوده و استخوان جناغ سينه آنها قوس دارو پهن و فاقد keel می باشد البته با وجود ناتوانی در پرواز ساختار استخوانهای بال و وجود کيسه های هوايی و مجاری هوا در استخوانها اين نظريه مطرح می شود که شترمرغ دارای اجدادی با قدرت پرواز بوده است.

Read More »

Advertisements